Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

Statut


STATUT
SAMODZIELNEJ JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 3006 NOWA SÓL

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1
1. Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól, zwana dalej Samodzielną Jednostką Strzelecką, jest organizacją proobronną – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.
2. Samodzielna Jednostka Strzelecka jest stowarzyszeniem samodzielnym i posiada osobowość prawną.
3. Samodzielna Jednostka Strzelecka w swojej bieżącej działalności używa skróconej nazwy SJS 3006 Nowa Sól.

Art. 2

Terenem działalności Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Siedziba władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej mieści się w:
67-112 Siedlisko, ul. Nowosolska 9 (powiat nowosolski, woj. lubuskie).

Art. 4

1. Samodzielna Jednostka Strzelecka opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 5

1. Samodzielna Jednostka Strzelecka może posiadać sztandar wg ustalonego wzoru lub proporzec.
2. Samodzielna Jednostka Strzelecka może posiadać własny znak rozpoznawczy oraz serwis internetowy.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6

Celem Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej jest:
1. Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.
2. Wychowanie obywatelskie, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej.
3. Przygotowywanie młodzieży do służby przygotowawczej oraz do pracy w innych służbach mundurowych mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
4. Wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
5. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.
6. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
7. Prowadzenie w porozumieniu z organami samorządu terytorialnego oraz służbami mundurowymi działań mających na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
8. Propagowanie wiedzy oraz wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska.
9. Działalność na rzecz ochrony zwierząt i szerzenie wiedzy kynologicznej, w tym kynoterapeutycznej.
10. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.
11. Rozwój zainteresowań turystyką oraz propagowanie zdrowych i aktywnych form spędzania czasu wolnego.
12. Działanie na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc społeczna, działalność edukacyjna, terapeutyczna i wychowawcza (rehabilitacja).

Art. 7

Samodzielna Jednostka Strzelecka realizuje swe cele poprzez:
1. Zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
2. Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, poprzez tworzenie sekcji oraz współpracę z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi, a także organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami i osobami prywatnymi.
3. Udział w obchodach i uroczystościach państwowych, lokalnych oraz wojskowych.
4. Organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych.
5. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej , informacyjnej i kolekcjonerskiej.
7. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz realizację wybranych elementów szkolenia wojskowego na podstawie „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”.
8. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
9. Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.
10. Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-obronnych oraz szkoleń strzeleckich.
11. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
12. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych.
13. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska.
14. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
15. Organizowanie zajęć terapeutycznych z psem, pokazów, konferencji, konkursów, szkoleń i pogadanek o zwierzętach oraz wystaw.
16. Współpracę z organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt.
17. Inicjowanie i prowadzenie akcji humanitarnych, w tym we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami oraz organami władz państwowych i samorządowych, a także firmami i osobami prywatnymi.
18. Prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.
19. Prowadzenie innej działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych akcji charytatywnych, zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych (rehabilitacyjnych) oraz wyjazdów w postaci wycieczek i obozów, spotkań rehabilitacyjno-integracyjnych, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych.
21. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w doborze rasy psa oraz jego szkoleniu i wychowaniu.

Link do całego statutu: statut

Wsierają nas

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

  Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Biuro ds proobronnych MON

  Biuro ds proobronnych MON

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

  10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

 • 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

 • Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

  Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

 • 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

  43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

 • Starostwo Powiatowe Nowa Sól

  Starostwo Powiatowe Nowa Sól

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRYK" w Nowej Soli

 • Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

  Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

 • Firma szkoleniowa 13TF International

  Firma szkoleniowa 13TF International

 • Sklep 4duty.pl

  Sklep 4duty.pl

Szybki kontakt

 
Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Infolinia: +48 696 226 266
Mail:
kancelaria@sjs3006.pl

Zapraszamy w nasze szeregi.

Stowarzyszenie

Samodzielna
 Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól
 
ul. Zakęcie 55, 67-106 Otyń

KRS: 0000442690
NIP: 9252100237
Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól © 2018