Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

Działalność

1. Zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
2. Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, poprzez tworzenie sekcji oraz współpracę z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi, a także organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami i osobami prywatnymi.
3. Udział w obchodach i uroczystościach państwowych, lokalnych oraz wojskowych.
4. Organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych.
5. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej , informacyjnej i kolekcjonerskiej.
7. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz realizację wybranych elementów szkolenia wojskowego na podstawie „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”.
8. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
9. Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.
10. Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-obronnych oraz szkoleń strzeleckich.
11. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
12. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych.
13. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska.
14. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
15. Organizowanie zajęć terapeutycznych z psem, pokazów, konferencji, konkursów, szkoleń i pogadanek o zwierzętach oraz wystaw.
16. Współpracę z organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt.
17. Inicjowanie i prowadzenie akcji humanitarnych, w tym we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami oraz organami władz państwowych i samorządowych, a także firmami i osobami prywatnymi.
18. Prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.
19. Prowadzenie innej działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych akcji charytatywnych, zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych (rehabilitacyjnych) oraz wyjazdów w postaci wycieczek i obozów, spotkań rehabilitacyjno-integracyjnych, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych.
21. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w doborze rasy psa oraz jego szkoleniu i wychowaniu.

Wsierają nas

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

  Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Biuro ds proobronnych MON

  Biuro ds proobronnych MON

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

  10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

 • 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

 • Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

  Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

 • 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

  43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

 • Starostwo Powiatowe Nowa Sól

  Starostwo Powiatowe Nowa Sól

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRYK" w Nowej Soli

 • Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

  Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

 • Firma szkoleniowa 13TF International

  Firma szkoleniowa 13TF International

 • Sklep 4duty.pl

  Sklep 4duty.pl

Szybki kontakt

 
Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Infolinia: +48 696 226 266
Mail:
kancelaria@sjs3006.pl

Zapraszamy w nasze szeregi.

Stowarzyszenie

Samodzielna
 Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól
 
ul. Zakęcie 55, 67-106 Otyń

KRS: 0000442690
NIP: 9252100237
Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól © 2018